Thistle Needleworks
Thistle Patterns

#62590 -- Thistles & Queen Ann's Lace #62590
Thistles & Queen Ann's Lace
hand-painted needlepoint
18-mesh mono white canvas
(design size 13"w x 13"h)